Największa w Polsce anodownia wyrobów aluminiowych

Od 2009 roku częścią GRUPY ROSA jest Anodownia wyrobów aluminiowych. To największy tego typu zakład  w  Europie Środkowowschodniej. Jej uruchomienie pozwoliło firmie ROSA wprowadzić na rynek oświetleniowy bezkonkurencyjną, kompleksową ofertę aluminiowych produktów oświetlenia zewnętrznego o walorach antykorozyjno-dekoracyjnych.

Anodownia ROSA specjalizuje się w usłudze anodowania z barwieniem elektrochemicznym i interferencyjnym elementów aluminiowych - blach, rur, profili i elementów konstrukcyjnych w dziesięciu kolorach, każdy z możliwością wybłyszczenia.  Klasyczną paletę  kolorów  odpornych  na czynniki  zewnętrzne, w tym promieniowanie UV, wzbogaca nowoczesna technologia barwienia interferencyjnego.

10 unikatowych kolorów anodowania

Kryteria anodowanych elementów

 • zarówno proste, jak i skomplikowane kształty
 • maksymalna długość: 10 metrów
 • szerokość: 0,55 metra
 • maxksymalna wysokość:  2,30 metra
 • waga jednostkowa: do 500 kg
  (waga całkowita dla pojedynczego wsadu wynosi do 1,5 t)
 • maxksymalne gabaryty elementów do śrutowania: wys. 0,45 m, szer. 0,7 m, dł. 10 m

Aprobaty techniczne. Najwyższa jakość.

Aprobaty techniczne Europejskiego Stowarzyszenia Obróbki Powierzchni Aluminiowych QUALANOD wraz z prawem do używania znaku jakości powłok anodowych QUALANOD,  potwierdzają  najwyższą jakość usług świadczonych przez Anodownię ROSA.

Proces anodowania

Proces anodowania można podzielić na trzy podstawowe etapy:

 1. przygotowanie powierzchni poprzez odtłuszczanie, trawienie satynowe lub wybłyszczanie, rozjaśnianie;
 2. anodowanie  + opcjonalnie barwienie;
 3. uszczelnianie.

Operacje te przeprowadza się w specjalnych kąpielach. Każda wymaga osobnej wanny technologicznej, a pomiędzy poszczególnymi procesami chemicznymi - dokonuje się tzw. operacji płukania wyrobów.

Pierwszym krokiem etapu przygotowania powierzchni jest odtłuszczanie, polegające na usuwaniu z powierzchni aluminium olejów i ich pochodnych oraz wszelkich zanieczyszczeń pochodzących z obróbki mechanicznej detali. Tak oczyszczona powierzchnia jest poddawana trawieniu alkalicznemu (satynowaniu), mającemu na celu usunięcie samoistnej warstwy tlenkowej z powierzchni wyrobu oraz nadaniu powierzchni jednolicie matowego, dekoracyjnego wyglądu i zniwelowaniu niewielkich wad po procesie tłoczenia lub walcowania, typu: smugi, pasy termiczne oraz delikatne zarysowania. Alternatywnym wykończeniem powierzchni satynowych jest wybłyszczanie. Za pomocą trawienia w mieszaninie stężonych kwasów dokonuje się wygładzenie struktury powierzchni, co znacząco zmniejsza zmatowienie oraz rozjaśnia powierzchnię metalu i w rezultacie nadaje efekt połysku.

Kolejnym procesem przygotowania powierzchni do anodowania jest rozjaśnianie (dekapowanie), którego celem jest ostateczne usunięcie cienkich warstw tlenkowych i osadów, jakie mogły pozostać po procesach trawienia satynowego lub wybłyszczania, a których usunięcie jest niezbędne dla osiągnięcia jednolitej strukturalnie powłoki tlenkowej.

Anodowanie polega na elektrochemicznym wytworzeniu na powierzchni aluminium cienkiej warstwy tlenku glinu. Powłokę taką wytwarza się w wodnym roztworze kwasu siarkowego, a anodowany element spełnia w tym procesie funkcję anody. Podczas elektrolizy, po przyłożeniu do anody napięcia prądu stałego o określonej gęstości, wydziela się tlen, który reagując z metalem, tworzy przeźroczystą powłokę tlenkową. Wytworzona w ten sposób powłoka wrasta w 2/3 swojej grubości w powierzchnię metalu i w 1/3 nad nią narasta. Jest ona znacznie grubsza od naturalnej, dzięki czemu skutecznie zabezpiecza aluminium przed dalszym utlenianiem się, czyli korodowaniem. Jej porowata struktura pozwala ponadto na trwałe zabarwianie wyrobu metodą elektrochemiczną lub interferencyjną o wysokiej odporności na promieniowanie UV.

Barwienie elektrochemiczne polega na obróbce poanodowanego wyrobu w elektrolicie zwierającym jony soli cyny. Redukowany w cyklu katodowym metal osadza się na dnie porów powłoki tlenkowej i nadaje trwałe zabarwienie powierzchni aluminium. Uzyskuje się w ten sposób gamę kolorów od jasnych do ciemnych odcieni brązu aż do czerni. 

Barwienie interferencyjne poprzedza operacja modyfikacji kształtu porów powłoki anodowej. Na tym etapie dochodzi do zmiany struktury dolnej części warstwy porowatej poprzez nadanie jej sferycznego kształtu. Tak zmodyfikowaną powłokę poddaje się procesowi barwienia elektrochemicznego w kąpielach na bazie soli cyny, poszerzając tym samym paletę barw uzyskiwaną w tradycyjnym barwieniu elektrochemicznym o odcienie szarości i zieleni. Metoda ta wykorzystuje zjawisko interferencji - nakładania się na siebie fal światła odbitego, prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Modyfikowanie tej amplitudy poprzez odpowiednią kontrolowaną zmianę kształtu porów warstwy anodowej pozwala na uzyskanie odpowiedniego efektu optycznego (koloru).

Ostatnim etapem w technologii anodowana jest uszczelnianie, polegające na zamknięciu porowatej struktury tlenkowej. Stosowane uszczelnianie średniotemperaturowe (86-88°C) polega na zanurzeniu wyrobu w gorącej wodzie zdemineralizowanej z dodatkami przyspieszającymi, którego celem jest wypełnienie porów powierzchni tlenkowej bemitem. Dzięki uszczelnieniu powierzchnia anodowanego elementu staje się szczelna i gładka, co powoduje, iż powłoka tlenkowa staje się odporna na czynniki korozji atmosferycznej, oraz zmniejsza tendencję do osadzania się zanieczyszczeń na powierzchni wyrobu.

Dla zachowania walorów dekoracyjnych anodowane produkty aluminiowe należy okresowo czyścić i poddawać konserwacji.

Od 2017 roku zakład stosuje również technologię tzw. suchego trawienia polegającą na obróbce powierzchni metodą śrutowania. Proces odbywa się przy użyciu nowoczesnej maszyny do matowienia powierzchni poprzez poddanie obrabianych elementów obróbce strumieniowo - ściernej przy użyciu śrutu o średnicy około 0,1mm, dzięki czemu uzyskuje się powierzchnie o delikatnym, satynowym wyglądzie. Ten rodzaj technologii pozwala w znaczącym stopniu wyeliminować wszelkiego rodzaju wady powierzchni powstające w procesach wyciskania lub walcowania typu: smugi, pasy termiczne, itp. oraz drobne uszkodzenia mechaniczne w postaci rys i zatarć. Tak uzyskane powierzchnie charakteryzują się dużo lepszą jakością w porównaniu z tradycyjnym trawieniem chemicznym. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na śrutowanie elementów z blachy już o grubości 1 mm bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Badania

Odporność na działanie promieni UV*

 - urządzenie badawcze: Q-Sun Xe-3

-  czas ekspozycji próbek:  14 600 h

-  równowartość czasu ekspozycji dla polskich warunków klimatycznych  - 20 lat *

-  wynik badania: brak zmian barwnych powłok tlenkowych

* badanie przeprowadzono w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym firmy ROSA, zgodnie z zaleceniem normy PN-EN ISO 6581 „Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów – Określanie względnej odporności na światło ultrafioletowe i wysoką temperaturę barwionych anodowych powłok tlenkowych”.

Odporność na korozję**

- urządzenie badawcze: komora solna o stężeniu soli 5%

Stężenie soli w Morzu Bałtyckim - 0,8%

Stężenie soli w Morzu Północnym - 3%

Czas ekspozycji próbek 20 000h

Wyniki badania: w okresie 20 000 h ekspozycji nie zaobserwowano śladów korozji

** badanie przeprowadzono w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym firmy ROSA według normy PN EN ISO 9227, metodą NSS.

Czyszczenie i konserwacja

Na czym polega czyszczenie i konserwacja aluminiowych słupów oświetleniowych?

Generalnie powierzchnie anodowane cechują się wysoką odpornością na zanieczyszczenia, jednak utrzymanie wysokich walorów dekoracyjnych powierzchni słupów w czasie eksploatacji wymaga okresowego czyszczenia. Dlaczego? Niektóre rodzaje zanieczyszczeń, ze względu na swoje właściwości, mogą w sposób trwały zalegać na powierzchni słupa, pogarszając tym samym walory dekoracyjne. W przypadku słupów, są to często zanieczyszczenia charakterystyczne dla stref silnie uprzemysłowionych: substancje występujące przy eksploatacji dróg, zakładów przemysłowych, itp. Częstotliwość czyszczenia i konserwacji zależy w głównej mierze od decyzji użytkownika. Zdecydowana większość czynników zewnętrznych nie jest w stanie w sposób negatywny wpłynąć na jakość i trwałość powierzchni anodowanej. Wyjątek stanowią atmosfery o silnym działaniu korozyjnym, jak np. zakłady chemiczne czy tereny nadmorskie, które charakteryzują się dużą kondensacją wilgoci i zasolenia. Obszary takie zostały sklasyfikowane jako strefy korozyjności C5, zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2. Poddawanie powierzchni słupów anodowanych okresowej konserwacji gwarantuje dobry stan techniczny powłoki anodowej, co w pełni zabezpiecza słup, zarówno od strony konstrukcyjnej, jak i samej struktury materiału, wydłużając tym samym okres użytkowania słupa poza czas wynikający z okresu gwarancyjnego.

Ważne! Do czyszczenia i konserwacji słupów anodowanych należy stosować wyłącznie środki o neutralnym pH (w zakresie 5-9). Nie wolno również stosować materiałów i przedmiotów mogących głęboko zarysować i tym samym uszkodzić powłokę anodową. Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy bezwzględnie spłukać czystą wodą do całkowitego usunięcia pozostałości substancji czyszczących.

Przykład czyszczenia i konserwacji słupów anodowanych przy użyciu tradycyjnych środków do mycia i konserwacji aluminiowych powierzchni anodowanych.

W przypadku wyjątkowo trudnych do usunięcia zanieczyszczeń o charakterze stałych, trwałych wytrąceń, powstałych często w wyniku krystalizacji związków soli, zaleca się stosowanie środków specjalnie dedykowanych, na przykład do usuwania kamienia ciepłowniczego z instalacji wykonanych z aluminium. Środki te skutecznie rozpuszczają wszelkiego rodzaju złogi bez uszkodzenia wierzchniej warstwy anodowej. Przykładem takiego zastosowania może być usunięcie z powierzchni słupa anodowanego, zainstalowanego w Arabii Saudyjskiej, osadów soli z systemu nawadniania zasilanego wodą morską po procesie odsalania. Woda taka w swoim składzie zawiera wiele związków mineralnych. Pod wpływem działania wysokiej temperatury otoczenia, woda szybko odparowuje, pozostawiając na powierzchni słupa trwały osad. Zdjęcie poniżej przedstawia fragmenty konstrukcji słupa anodowanego przed i po czyszczeniu preparatem Calnex C.

Do usuwania wszelkiego rodzaju farb, klejów, graffiti oraz innych pozostałości tego typu substancji, najlepiej zastosować środki przeznaczone do usuwania powłok lakierniczych. Na rynku dostępna jest szeroka gama rozpuszczalników typu: aceton, nitro czy środki na bazie alkoholu, które skutecznie rozpuszczają tego typu zanieczyszczenia, pozostając jednocześnie bezpieczne dla powierzchni słupa.

Powyżej przykład czyszczenia słupa zabrudzonego graffiti i pozostałościami kleju po naklejkach. Za pomocą ogólnie dostępnych preparatów do usuwania tego typu zanieczyszczeń wszelkie zabrudzenia zostały skutecznie usunięte bez ingerencji w powłokę anodową. Po wyczyszczeniu na powierzchni słupa nie widać jakichkolwiek zmian. 

Powyżej przykład czyszczenia słupa zabrudzonego graffiti i pozostałościami kleju po naklejkach. Za pomocą ogólnie dostępnych preparatów do usuwania tego typu zanieczyszczeń wszelkie zabrudzenia zostały skutecznie usunięte bez ingerencji w powłokę anodową. Po wyczyszczeniu na powierzchni słupa nie widać jakichkolwiek zmian. 

Korzyści z zastosowania anodowanych słupów aluminiowych.

Spośród różnych sposobów zabezpieczenia aluminium, anodowanie nie ma sobie równych. Poza ponadprzeciętnym zabezpieczeniem przed czynnikami atmosferycznymi, aluminium anodowane cechuje się również wyjątkowymi walorami dekoracyjnymi. Wśród wielu zalet stosowania anodowanych słupów aluminiowych na uwagę przede wszystkim zasługują:

 • wysoka estetyka słupa przez cały czas użytkowania;
 • powłoki anodowane są integralnie związane z podłożem, dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczenia, odpryskiwania czy rozwarstwienia,
 • zachowanie pełnej ochrony przez cały okres eksploatacji,
 • wysoka odporność na promieniowanie UV,
 • wysoka odporność na ścieranie ze względu na dużą twardość powłoki,
 • powierzchnie anodowe są wolne od zjawiska korozji,
 • dostępność szerokiej gamy kolorów barwionych metodami elektrochemicznymi i interferencyjnymi;
 • możliwość ponownego przetwarzania materiału (100% recykling),
 • dekoracyjna funkcja powierzchni.

Panele architektoniczne - anodowana elewacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

To inwestycja, która polegała na rewitalizacji i przebudowie istniejącego zespołu budynków u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 Lutego, w zabytkowym śródmieściu Poznania, w bliskim sąsiedztwie Starego Rynku, Placu Wolności i Muzeum Narodowego. Nowy budynek B oraz Pawilon Rzeźby o łącznej powierzchni prawie 6 tys. m2 mieszczą sale dydaktyczno – ćwiczeniowe i specjalistyczne pracownie. Zadaszony świetlikiem wewnętrzny dziedziniec budynku B o wysokości czterech kondygnacji służy organizacji ekspozycji przestrzennych oraz działań multimedialnych.

Anodowanie paneli elewacji zewnętrznej z siatki cięto ciągnionej w kolorze grafitowym oraz anodowanie siatek cięto-ciągnionych wykorzystano jako sufity podwieszane we wnętrzu budynku, w kolorze grafitowym z satynowaniem (bez wybłyszczania). Suma anodowanych paneli o zróżnicowanych rozmiarach w przypadku elewacji odpowiada łącznej powierzchni prawie 1 200 m2 oraz blisko 300 m2 sufitów podwieszanych. Projekt jest przykładem zastosowania grafitowego koloru eloksalacji (anodowania) aluminium, który jako jeden z kolorów interferencyjnych wykonywany jest w Polsce tylko w firmie ROSA.