Polityka prywatności

 • Działania marketingowe i informacje handlowe - jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem jest Stanisław Rosa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul.  Strefowej 1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (status: aktywny), NIP: 2220074473, numer REGON: 273581086, tel.: (32) 738 89 01, e-mail: sekretariat@rosa.pl
   

  Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a ZPSO ROSA Stanisław Rosa, marketingu bezpośredniego produktów, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.
   

  Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 litera a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Prawnie uzasadnionym interesem realizowanych przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych a także marketing bezpośredni swoich produktów.
   

  Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości ZPSO ROSA Stanisław Rosa. Przetwarzanie danych przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa jest legalne od momentu wyrażenia zgody do momentu jej cofnięcia, który to moment jest równoznaczny z dotarciem takiej informacji do ZPSO ROSA Stanisław Rosa.
   

  Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

  W przypadku wyrażenia zgody, udostępnimy dane osobowe partnerom, z którymi współpracuje ZPSO ROSA Stanisław Rosa do wykorzystania w celach marketingowych i handlowych.  Dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
   

  Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

  Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od ZPSO ROSA Stanisław Rosa dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
   

  Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

  Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.
   

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

  Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający ZPSO ROSA w jego biznesowej działalności.
   

  Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?

  Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 32 738 89 04 lub e-mailowo pod adres iod@rosa.pl
   

  Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa?

  Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 • Kontrahenci - jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
   

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Stanisław Rosa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul.  Strefowej 1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (status: aktywny), NIP: 2220074473, numer REGON: 273581086, tel.: (32) 738 89 01, e-mail: sekretariat@rosa.pl
    

  1. Przetwarzane dane osobowe

  W niniejszej klauzuli Administrator – ZPSO ROSA Stanisław Rosa informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:

  1. dostawcami, przedstawicielami handlowymi lub kontrahentami ZPSO ROSA Stanisław Rosa,
  2. podwykonawcami dostawców lub kontrahentów ZPSO ROSA Stanisław Rosa,
  3. wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami, reprezentantami dostawców, przedstawicieli handlowych, kontrahentów lub ich podwykonawców,
  4. innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy z dostawcami, przedstawicielami handlowymi lub kontrahentami.
    

  1. Kategorie i cel przetwarzania danych osobowych
  1. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pozostają w ścisłym związku z współpracą, w tym handlową, pomiędzy Państwem a ZPSO ROSA Stanisław Rosa, w szczególności:
  1. imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
  2. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL),
  3. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
  4. stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję,
  5. posiadane doświadczenie lub uprawnienia,
  6. numer rachunku bankowego.
  1. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a ZPSO ROSA Stanisław Rosa, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy, a następnie jej wykonywania.
  2. Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający ZPSO ROSA w jego biznesowej działalności.
  3. Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.
  4. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem, np. informacje o zmianie danych kontaktowych.
    
  1. Podstawy przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 litera b) lub c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, że przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych lub do podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ZPSO Rosa Stanisław Rosa lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
  3. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów ZPSO ROSA Stanisław Rosa lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:

  i. kontakt z Kontrahentami oraz obsługi danej umowy;

  ii. zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej; 

  iii. ustalanie lub dochodzenie przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

  iv. weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach
   

  1. Odbiorcy danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym odbiorcom. Takimi odbiorcami są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ZPSO ROSA Stanisław Rosa, takie jak:
  1. podmioty ubezpieczające transakcje z wydłużonym terminem płatności,
  2. instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy;
  3. dostawcy usług kurierskich lub pocztowych lub logistycznych;
  4. podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność audytorską oraz kancelarie prawne;
  5. podwykonawcy, w szczególności Zakład Usługowy „Rosa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, pod warunkiem że są oni zaangażowani w realizację umowy,
  6. uprawnione instytucje lub organy - w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska.
  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
  2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
    

  1. Przysługujące Państwu Prawo

  Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa, ma prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • przenoszenia danych;

  • wniesienia skargi do organu.
   

  1. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.
  2. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne.
  3. Poniżej zostały wymienione podstawowe cele, jakie realizuje ZPSO ROSA Stanisław Rosa poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza:
  1. Wypełnianie zobowiązań umownych - Okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem oraz ZPSO ROSA Stanisław Rosa;
  2. Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy - Ordynacja podatkowa – Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie;
  3. ustalanie lub dochodzenie przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
    

  1. Kontakt i informacje

  Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa prosimy kierować na adres: ZPSO ROSA Stanisław Rosa, ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy lub mailowo na adres iod@rosa.pl.
   

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 • Kandydaci do pracy - jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem jest Stanisław Rosa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa (zwanego dalej ZPSO ROSA Stanisław Rosa)z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul.  Strefowej 1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (status: aktywny), NIP: 2220074473, numer REGON: 273581086, tel.: (32) 738 89 01, e-mail: sekretariat@rosa.pl

   

  Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

  Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego do ZPSO ROSA Stanisław Rosa.

   

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

   

  Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

  Twoje dane są zbierane zgodnie z art. 221 § 1 Kodeks pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w ZPSO ROSA Stanisław Rosaoraz w celach kontaktowych. W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 22 1 § 1 k.p., podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda.
   

  Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między Tobą a ZPSO ROSA Stanisław Rosa.
   

  Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.
   

  Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

  Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od ZPSO ROSA Stanisław Rosa dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
   

  Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

  Twoje dane w przypadku braku zatrudnienia będą przetwarzane w czasie danego procesu rekrutacji oraz 12 miesięcy po jego zakończeniu.
   

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy ZPSO ROSA Stanisław Rosa, w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz Dyrektor lub Kierownik Działu, do którego aplikujesz.
   

  Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?

  Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 32 738 89 04 lub e-mailowo pod adres iod@rosa.pl

   

  Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa?

  Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).