Polityka prywatności

 • Działania marketingowe i informacje handlowe - jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

  Klauzula informacyjna

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

   

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul.  Strefowej 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000942538, posługujący się numerami NIP: 6462993412,  REGON: 520873607, tel.: (32) 738 89 01, e-mail: sekretariat@rosa.pl

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a ZPSO ROSA Sp. z o.o., marketingu bezpośredniego produktów, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

  1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 litera a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ZPSO ROSA Sp. z o.o. jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych a także marketing bezpośredni produktów.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości ZPSO ROSA Sp. z o.o. Przetwarzanie danych przez ZPSO ROSA Sp. z o.o. jest legalne od momentu wyrażenia zgody do momentu jej cofnięcia, który to moment jest równoznaczny z dotarciem takiej informacji do ZPSO ROSA Sp. z o.o..

  1. W przypadku wyrażenia zgody, udostępnimy dane osobowe partnerom z którymi współpracuje ZPSO ROSA Sp. z o.o. do wykorzystania w celach marketingowych i handlowych. Dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

  1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZPSO ROSA Sp.  z o.o., ma prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • przenoszenia danych;

  • wniesienia skargi do organu.

  1. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny.

  Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający ZPSO ROSA sp. z o.o. w jego biznesowej działalności.

  1. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.
  2. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne.
  3. Poniżej zostały wymienione podstawowe cele, jakie realizuje ZPSO ROSA Sp. z o.o. poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza:
  1. Wypełnianie zobowiązań umownych - Okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem oraz ZPSO ROSA Sp. z o.o.;
  2. Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy - Ordynacja podatkowa – Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie;
  3. ustalanie lub dochodzenie przez ZPSO ROSA Sp. z o.o. roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

  1. Kontakt i informacje

  Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez ZPSO ROSA Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.  ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy lub mailowo na adres iod@rosa.pl.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 • Kontrahenci i dostawcy - jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

  Klauzula informacyjna
   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
   

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul.  Strefowej 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000942538, posługujący się numerami NIP: 6462993412,  REGON: 520873607, tel.: (32) 738 89 01, e-mail: sekretariat@rosa.pl

    

  1. Przetwarzane dane osobowe

  W niniejszej klauzuli Administrator – ZPSO ROSA Sp. z o.o. informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:
   

  1. dostawcami,   przedstawicielami   handlowymi    lub  kontrahentami ZPSO ROSA Sp. z o.o.,
  2. podwykonawcami dostawców lub kontrahentów ZPSO ROSA Sp. z o.o.,
  3. wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami, reprezentantami dostawców, przedstawicieli handlowych, kontrahentów lub ich podwykonawców,
  4. innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy z dostawcami, przedstawicielami handlowymi lub kontrahentami.
    

  1. Kategorie i cel przetwarzania danych osobowych
  1. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pozostają w ścisłym związku z współpracą, w tym handlową, pomiędzy Państwem a ZPSO ROSA Sp. z o.o., w szczególności:
  1. imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
  2. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL),
  3. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
  4. stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję,
  5. posiadane doświadczenie lub uprawnienia,
  6. numer rachunku bankowego.
  1. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a ZPSO ROSA Sp. z o.o., podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy, a następnie jej wykonywania.
  2. Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający ZPSO ROSA Sp. z o.o. w jego biznesowej działalności.
  3. Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.
  4. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem, np. informacje o zmianie danych kontaktowych.
    
  1. Podstawy przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 litera b) lub c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, że przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych lub do podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ZPSO Rosa Sp. z o.o. lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
  3. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów ZPSO ROSA Sp. z o.o.  lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:

  i. kontakt z Kontrahentami oraz obsługi danej umowy;

  ii. zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej; 

  iii. ustalanie lub dochodzenie przez ZPSO ROSA Sp. z o.o. roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

  iv. weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach
   

  1. Odbiorcy danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym odbiorcom. Takimi odbiorcami są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ZPSO ROSA Sp. z o.o., takie jak:
  1. podmioty ubezpieczające transakcje z wydłużonym terminem płatności,
  2. instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy;
  3. dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
  4. podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność audytorską oraz kancelarie prawne;
  5. uprawnione instytucje lub organy - w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska.
  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
  2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
    

  1. Przysługujące Państwu Prawo

  Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZPSO ROSA Sp.  z o.o., ma prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • przenoszenia danych;

  • wniesienia skargi do organu.
   

  1. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.
  2. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne.
  3. Poniżej zostały wymienione podstawowe cele, jakie realizuje ZPSO ROSA Sp. z o.o. poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza:
  1. Wypełnianie zobowiązań umownych - Okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem oraz ZPSO ROSA Sp. z o.o.;
  2. Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy - Ordynacja podatkowa – Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie;
  3. ustalanie lub dochodzenie przez ZPSO ROSA Sp. z o.o. roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
    

  1. Kontakt i informacje

  Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez ZPSO ROSA Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.  ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy lub mailowo na adres iod@rosa.pl.
   

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 • Kandydaci do pracy - jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

  Klauzula informacyjna
    

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
   

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul.  Strefowej 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000942538, posługujący się numerami NIP: 6462993412,  REGON: 520873607, tel.: (32) 738 89 01, e-mail: sekretariat@rosa.pl

    
  2. ZPSO ROSA Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, w ramach przyszłej współpracy na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z Kodeksu Pracy i przepisów szczególnych oraz zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a, b rozporządzenia RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
    

  1. ZPSO ROSA Sp. z o.o. będzie przetwarzał państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
    

  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane wykorzystywane będą przez 9 miesięcy.
    

  1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy/współpracownicy ZPSO ROSA Sp. z o.o., w szczególności są to pracownicy działu HR oraz Dyrektorzy, Kierownicy Działu, do którego aplikujesz.
    

  1. Przysługujące Państwu prawo:
  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    

  1. Kontakt i informacje

  Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez ZPSO ROSA Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o., ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy lub emailem na adres iod@rosa.pl

   

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.